Tag: Lazimpat 4444689/4420800 Dr. Prashanta Shrestha (Oral Surgeon) B&B Hospital