IMG 20210513 205520

कोभिड-१९ विरुद्दको पहिलो खोपको लागि आवेदक दर्ता कहाँ भर्ने?

कोभिड-१९ विरुद्दको पहिलो खोपको लागि आवेदक दर्ता कहाँ भर्ने? थप जानकारी : https://t.co/dnJlHVveVC यो फारम किन भर्ने ? १) तपाईं कुन केन्द्रमा खोप लगाउन चाहनुहुन्छ …

Read More