Shadow

Tag: Dental job nepal

Loksewa Health Section Vacancy  2073

Loksewa Health Section Vacancy 2073

Anasthesist Job, Ayurved Jobs, Dental Jobs Vacancy, Health Assistant Jobs, Lab Assistant Job, Loksewa jobs, Nursing Jobs, Public Health Jobs, Radiographer Job
Different loksewa health section vacancy details in nepal govement उपरोक्त सम्बन्धमा लोक सेवा आयोगको बार्षिक कार्यतालिका अनुसार स्वास्थ्य सेवाको बिभिन्न तहमा रिक्त रहेको रा.प्.अनंकित प्रथम श्रेणी सहायक पाचौ तहका बिभिन्न पदहरुमा(हे.अ./स्टाफ नर्श,डेन्टल/कविराज/ल्याब टेक्निसियन/रेडियोग्राफर/एनेस्थिस्ट/बायोमेडिकल टेक्निसियन) पुर्बांचल क्षेत्रीय निर्देशनालय,धनकुटा सी.अ.हे.व./हे.अ.वा सो सरह आ.प्र.९२ हे.अ. खुल्ला:-१६३ महिला:- ४५ आ.ज.:-३६ मधेशी:-२९ दलित:-१२ अपाङ्ग:-७ पि.क्षे.५ मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय,कमलपोखरी सी.अ.हे.व./हे.अ.वा सो सरह आ.प्र.१०३ हे.अ. खुल्ला:-१९० महिला:- ५२ आ.ज.:-४२ मधेशी:-३४ दलित:-१४ अपाङ्ग:-७ पि.क्षे.६ (more…)...